Amdanom

Cyfeirlyfr Cymunedol Abertawe yw’r arweiniad ar-lein i bob agwedd ar fyw yn Abertawe.

Mae’r cyfeirlyfr yn cynnwys gwybodaeth am sefydliadau a gwasanaethau sy’n gwasanaethu’r gymuned yn ardal Abertawe.

A hoffech ddod o hyd i ganolfannau cyngor? Clybiau badminton?  Cylchau chwarae plant?  Mae dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano mor hawdd ag ABC.

Rheolir Cyfeirlyfr Cymunedol Abertawe gan bartneriaeth o wasanaethau lleol, ac rydym yn ceisio trwy’r amser i wneud y cyfeirlyfr hwn mor gynhwysfawr â phosib.

I gael rhestru eich sefydliad yn ein cyfeirlyfr, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein — mae’n syml ac am ddim!

Rydym yn croesawu cyflwyniadau yn Gymraeg a/neu yn Saesneg.

Mae partneriaeth y cyfeirlyfr yn cynnwys y sefydliadau canlynol:

 • Llyfrgelloedd Abertawe
 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Llyfrgelloedd Abertawe

Gall pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn Abertawe ymaelodi â llyfrgell AM DDIM. Nid yw oedran yn rhwystr ac rydym yn annog babanod i ymaelodi trwy gynllun Dechrau Da. Ni chodir tâl i gael benthyg llyfr; mae rhai gwasanaethau eraill yn codi tâl bychan sy’n cael ei arddangos ym mhob llyfrgell.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn y llyfrgelloedd, gofynnwch yn eich llyfrgell leol neu ewch i’n gwefan i gael y newyddion diweddaraf.
I gael mwy o fanylion:
Ffôn: +44 (01792) 636430
Ffacs: +44 (01792) 636235
E-bost: swansea.libraries@swansea.gov.uk
Gwefan: http://www.abertawe.gov.uk/libraries


Dinas a Sir Abertawe

Print

Dinas a Sir Abertawe yw’r corff gweinyddol llywodraeth leol ar gyfer ardal Abertawe.

I gael mwy o fanylion:
Ffôn: +44 (01792) 636000
Gwefan: http://www.abertawe.gov.uk

 

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i ddarparwyr gofal plant, cyflogwyr, sefydliadau a rhieni/gofalwyr plant 0-19 oed am amrywiaeth eang o faterion sy’n ymwneud â phlant, gofal plant, cefnogi teuluoedd ac sy’n gysylltiedig â theuluoedd.

Rydym hefyd yn cynnig gwybodaeth am a/neu gyfeirio pobl at:

 • Wasanaethau Addysg a Dysgu fel Teulu
 • Gwasanaethau Iechyd a Lles
 • Cyfleusterau Chwarae, Chwaraeon a Hamdden
 • Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Chefnogi Teuluoedd
 • Gwasanaethau Plant, Gofal Plant ac Ieuenctid
 • Gwasanaethau Ariannol a Chyfreithiol
 • Datblygiad Plant
 • Cadw’n Ddiogel
 • Gwasanaethau Lleol a Chenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Anabl.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan http://www.abertawe.gov.uk/fis neu ffoniwch ni ar 01792 517222 / 0300 123 7777 neu e-bostiwch fis@swansea.gov.uk.

This post is also available in/Mae’r swydd hefyd ar gael yn: English

Your guide to who's who and what's where in Swansea – Eich canllaw i bwy yw pwy a beth sydd ym mhle yn Abertawe